Vedtægter

Se vedtægterne i pdf-udgave

§ 1 Navn, hjemsted og formål
Stk. 1:
Foreningens navn er Næstved Ny Fotoklub. Foreningens hjemsted er Næstved kommune

Stk. 2:
Foreningens formål er at tilbyde fritidsfotografer et fagligt miljø gennem fællesskab og medlems-inddragelse, som inspirerer, aktiverer og udvikler på alle niveauer.

§ 2 Optagelse af medlemmer og medlemskab
Stk. 1:
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens formål.

Stk. 2:
Medlemskab omfatter følgende kategorier:
A – Ordinære medlemmer.
B – Æresmedlemmer.

Stk. 3:
Indmeldelse kan ske hele året. Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand. Medlemskabet er gældende fra kontingentindbetalingen.

Stk. 4:
Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer.

Stk. 5:
Ethvert medlem kan til bestyrelsen indstille en person, der i særlig grad har gjort en indsats for foreningen, til æresmedlem. Kun nuværende eller tidligere medlemmer af klubben kan udnævnes til æresmedlemmer.
Bestyrelsen træffer den endelige beslutning.

Stk. 6:
Intet medlem hæfter for foreningens dispositioner og forpligtelser, og har ved udtræden ikke ret til nogen andel af foreningens aktiver eller formue.

§ 3 Kontingent
Stk. 1:
Kontingent for medlemskab fastsættes for et kalenderår ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2:
Æresmedlemmer er kontingentfri, men har stemmeret på lige fod med andre medlemmer.

Stk. 3:

Kontingent indbetales via Netbank til foreningens konto eller på MobilePay direkte til kassereren senest d. 15. januar og dækker kalenderåret indtil 31. december.
Ved indmeldelse senere end 1. august betales reduceret kontingent.

§ 4 Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1:
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningens formand.

Stk. 2:
Ved kontingentrestancer udover 1 måned fra forfald betragtes medlemskab som ophørt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens drift i de anliggender, der ikke er tillagt bestyrelsen.

Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar. Generalforsamlinger finder sted i Næstved Kommune.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside eller anden elektronisk form.
Bilag fremsendes af foreningens formand senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3:
Dagsordenen skal minimum indeholde nedenstående punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
1: Valg af dirigent.
2: Godkendelse af fuldmagter.
3: Bestyrelsens beretning.
4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede år til godkendelse.
5: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
6: Fremlæggelse af budget for det nye regnskabsår.
7: Fastlæggelse af medlemskontingent for det efterfølgende år.
8: Valg:
a: 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
b: 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
c: 2 suppleanter.
d: 1 revisor.
9: Eventuelt

Stk. 4:
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være motiveret og indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 5:
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af foreningens bestyrelse, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

Stk. 6:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden for 3 uger regnet fra begæringens modtagelse.
Indkaldelse med dagsorden sker efter regler jf. § 5.2.

Stk. 7:
Foreningens generalforsamlinger er ikke offentlige.

Stk. 8:
Enhver generalforsamling ledes af en person uden for bestyrelsen, en på generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandling, stemmeafgivelse og dennes resultat.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 9:
Ethvert medlem, der er myndigt, er stemmeberettiget på generalforsamlinger.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 1 stemme ved fuldmagt.

Stk. 10:
Et hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 11:
Der føres referat fra generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og klubbens formand.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år forskudt således, at 3 medlemmer (ulige år) henholdsvis 2 medlemmer (lige år) er på valg.
Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 3:
Hvis formanden eller et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, indkaldes en suppleant og bestyrelsen konstituerer sig på ny frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 6:
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning, beslutning i alle anliggender.

Stk. 7:
Der skrives referat af alle bestyrelsesmøder, og foreningens medlemmer informeres om alle væsentlige anliggender.

§ 7 Tegningsregel, hæftelse og fuldmagter
Stk. 1:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Dispositioner med større kontingentmæssige konsekvenser, skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2:
For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 8 Udvalg
Stk. 1:
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdende udvalg, der planlægger de af bestyrelsen uddelegerede opgaver.

§ 9 Regnskab
Stk. 1:
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Stk. 2:
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver samt regnskabsårets resultat.

Stk. 3:
Det reviderede regnskab samt budget inkl. forslag til kontingent skal annonceres jvf. § 5.2.

§ 10 Vedtægtsændringer
Stk. 1:
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret eller repræsenteres ved skriftlig fuldmagt på en generalforsamling samt, at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Stk. 2:
Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer jvf. § 10.1 ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3:
Ekstraordinær generalforsamling jf. § 10.2 afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Indkaldelse følger regler i § 5.2. Vedtægtsændringer kan herefter endeligt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, uanset disses antal.

§ 11 Opløsning af foreningen
Stk. 1:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Indkaldelse skal ske jf. § 5 stk. 2.

Stk. 2:
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret eller repræsenteres ved fuldmagt på generalforsamlingen samt, at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Stk. 3:
Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer jf. § 11.2 ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling.

Stk. 4:
Indkaldelse til denne generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside eller anden elektronisk form og skal være afholdt senest 4 uger efter den i § 11.1 angivne generalforsamling.

Stk. 5:
Opløsningen kan herefter endeligt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, uanset disses antal.

Stk. 6:
I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning vedtager generalforsamlingen samtidig ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen. Foreningens formue ved opløsningen tilfalder almennyttige eller velgørende formål.
Generalforsamlingen træffer ved almindelig stemmeflerhed beslutning om fordelingen.


Således vedtaget på generalforsamlingen i januar 2012.
Revideret og godkendt på generalforsamlingen den 29. januar 2018, generalforsamlingen den 28. januar 2019, ekstraordinær generalforsamling den 24. august 2020, generalforsamlingen d. 29. januar 2024.